ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ(સિવિલ) Technical Assistant(CIVIL) – 201920 – Class – III

ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ(સિવિલ) Technical Assistant(CIVIL) – 201920 – Class – III ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ(સિવિલ) Technical Assistant(CIVIL) – 201920 – Class – III Advt.No BMC/201920/7 Post ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ(સિવિલ) Technical Assistant(CIVIL) – 201920 Class 3 Department ભાવનગર …

Read More

સ્વીમીગ ઇન્સ્ટ્રકટર(Swimming Instructor) – 201920 – Class – III

સ્વીમીગ ઇન્સ્ટ્રકટર(Swimming Instructor) – 201920 – Class – III સ્વીમીગ ઇન્સ્ટ્રકટર(Swimming Instructor) – 201920 – Class – III Advt.No BMC/201920/6 Post સ્વીમીગ ઇન્સ્ટ્રકટર(Swimming Instructor) – 201920 Class 3 Department ભાવનગર …

Read More